Wiosna
...a ja śpiewam

za­bierasz mnie
na swo­je ścieżki przyzwyczajeń
by się spotkały
nasze sprzy­jające oko­liczności
pro­wadzisz śmiało
w krainę ko­loro­wych kwiatów

i kroplą błęki­tu piszesz nasze jut­ro
na­dajesz sens rzeczom bez imienia

w do­tyk za­mieniasz tęsknoty
zdej­mu­jesz z warg spie­rzchniętych
wszys­tkie niedo­powie­dze­nia
ro­biąc trwały ta­tuaż na ustach
wyjątko­wymi od­cieniami miłości

a ja… 
bi­ciem two­jego serca
śpiewam 

~ Gracjaa  31.05.2012
...w kolejce po miłość

już te­raz wiesz

że i tak jes­teśmy
zda­ni na sza­leństwa ze­gara
w al­ko­wie wiosny
krzyżując na przekór Ty i ja 

to właśnie tam
bo­symi us­ta­mi na trawie
będziesz mnie szep­tał

każdą chwilą
w ra­mionach uśmiechu
mie­szając ko­lory oczu i nieba
aż niena­gan­nie będę w To­bie
początkiem bez końca

wte­dy na­wet czas sta­nie w ko­lej­ce
po miłość 

~ Gracjaa  16.03.2013

Rozkocham życie w nas

delikatnie 
unoszę każde słowo 
by poczuć przedsmak nieba 

i układam Ci je w sercu
by głębią mogły przenikać 

w odcieniach wiosny
nie spłoną zawstydzeniem
bo jak zmarszczki są ponętne 
gdy je zmysłowo dotykasz 

a jeśli wymkną się cenzurze
by pożądaniem wypełnić czas 
z cichych szeptów ułożę codzienność 
i zostawię je na moich ustach

byś sięgał po nie jak po kromkę chleba

gdy rozkocham życie
- w nas

~ Gracjaa  11.03.2013
Wiosną słowa drżą najpiękniej

codziennie każde słowo 
rozpisujesz na zaproszenie 
by moim jestem znaczyć swoje życie
i z daleka od zgiełku miast 
na naszej ławce do przygarnięcia
wypuścić spod powiek wiosnę 

niech boskim pięknem 
serca w niebie kołysze

i już w przedsieniach
dzielisz się kromką subtelnych słów
by zamknąć usta wczorajszym dniom
z pajęczyn czasu przeganiasz zimę
uwalniasz motyle pragnień
by nie utknęły w marzeniach

dlatego wiosną
- słowa tak drżą

~ Gracjaa  02.03.2013
Spełnienie

na­malo­wane
krop­la­mi dreszczu
jeszcze ciepłej pieszczoty

grzechem zaw­stydzo­ne
no­we ślady
spełnienia warte

prze­nikają mnie całą
w pośpiechu
wiat­rem fi­ran­ki głaszczą
delikatnie

by snu nie spłoszyć
roz­chy­lone w uśmiech
spełnienie...

przy­mykam cicho
pod powiekami
niech będzie więźniem tej no­cy
z nami
 
~ Gracjaa  04.06.2011
Kochanek (erekcjato)

wiatr ba­wiący się jej włosa­mi był gorący
ale ją przechodziły dreszcze
gdy de­likat­nie składał do­tyki na jej skórze

nas­tro­jowa mu­zyka płynęła w oddali
ale nie słyszała nic więcej
gdy wni­kał w jej ciało z siłą wzruszeń

po­całun­ki składał na jej us­tach
pachnące sobą
siadały na jej war­gach pie­szczo­ty mocą

i chciała więcej wil­gotne­go ukojenia
i ciągle łaknęła dreszczu
dla duszy zgwałco­nej oczyszczenia

od swo­jego kochan­ka


deszczu

~ Gracjaa  31.05.2011
Truskawkowe staccato

karm mnie
słod­ki­mi truskawkami
aż sok popłynie
między pier­siami
wąską strużką

proszę od­daj go 
sprag­nionym ustom
i karm mnie 
ust swoich słodyczą

krew w skroniach
niech dzi­ko pulsuje
us­ta przy ustach
na chwilę zamilkną
i wte­dy poczujesz...

stac­ca­to naszych serc
wstrzy­many oddech
i błogość w duszy
nasz prze­ciągły jęk

i... znów się budzę
to tyl­ko sen

( Kocha­nie kup dziś trus­kawki !) 

~ Graccjaa  30.05.2011
Puder na ustach

pur­purą ust
złożonych na us­tach
słodyczą płynącą
drżeniem
pros­to z ser­ca wyr­wa­nym
zaczniemy nie­dziel­ny po­ranek

mo­tyle w neonie słońca
w nas za­tańczą
a po­tem wiatr
jak niewidzial­ny wędro­wiec
do kuchni
zap­ro­wadzi nas

i zro­bisz mi tos­ty ta­kie jak lu­bię
z trus­kawka­mi i cuk­rem pud­rem
ja kawę z mle­kiem do kubków na­leję
i ni­by przy­pad­kiem us­ta swe pob­rudzę...

Kocha­nie?
i co z tym zro­bisz? 
ran­kiem w nie­dzielę


( …czy pu­der na us­tach tak „położony”
może być przyczyną zaw­rotów głowy? ;) 

~ Gracjaa  29.05.2011
* * *

chwi­lową samotność
bur­szty­nem oczu zabarwię
gdy słowa emoc­ja­mi
w Twych źre­nicach
bez­czel­nie zamruczą

i w bu­tach roz­wa­gi pójdę
po łąkach Twoich wierszy
os­trożnie może już jut­ro

Twój stan za­pal­czy­wy
czułym słowem zatrę

i Twe myśli płonąc
od­najdą swój wątek
wędrując mapą ciała
na bez­kres­nych łąkach
znaj­dziesz ich początek

i wiesz…
chcę abyś da­lej mruczał
li­ryką obej­mij mnie w pasie
zatańczmy

mu­zykę znaj­dziemy zawsze

~ Gracjaa  27.05.2011
Na ścieżce marzeń [...]

na ścieżce
marzeń wydeptanych
poz­bierasz mój szept

przecho­wasz słowa
o kochaniu
nim przeb­rzmią w ciszy
między westchnieniem
wiatru
i w sze­les­tach liści

odziany w ich magię
i czas niespodziewany

ust cieka­wością
roz­bie­rzesz mnie
by czy­tać namiętnie
jak tek­st niepoznany
dzień za dniem…

nie py­taj mnie
skąd ja to wiem że...
 moim będzie Twój dzień

~ Gracjaa  24.05.2011
Zagubiona ?

barwą cu­dow­nych chwil
w ro­sie skąpanych
na­malo­wałeś szczęście

w uśmiech ub­rałeś twarz
pędzlem niewidzialnym

i teraz
wtu­lona w roz­kosze marzeń
po­wieki przymykam
chcę poczuć nienamacalne
za­gubić się w dotykach

i jed­na łza tyl­ko spływa
a za nią wszys­tko jaśniejsze
te­raz jes­tem… szczęśliwa

czyż wiosną
można za­gubić się w szczęściu?

~  Gracjaa  22.05.2011
Obrazy życia

a gdy­by tak wiosną…

małe chwi­le niepoliczone
pozbierać
sper­lo­ne nadzieje
ponawlekać
płochli­wość w sercach
zamknąć
i na miłość... pocze­kać ?

zgu­bione marzenia
uchwycić
wyob­raźnię bujnością
napełnić
wspom­nienia w szkatułce
pozamykać
by sen o miłości się spełnił

i wtedy…

pod Twoim wzro­kiem zapłonąć
dzień dob­ry po­wie­dzieć życiu
w sza­lonym tańcu drżących warg
garściami szczęście w dłonie brać

ob­ra­zy życia układa czas
dla każde­go z nas

~ Gracjaa  12.05.2011
Gdy oswajam Cię...

przyjdź kiedy mrok zapadnie
wtul się w usta
uwielbieniem
co szep­tem naszych słów
obudzi diamen­to­wy księżyc

na­gością za­pali płomień
do­piero co spot­ka­nych ciał
i dłoni
poz­nających no­wy szlak

niech kreślą trasę
no­wych zenitów
w ek­sta­zie spełnienia
wy­pat­rując świ­tu

przyjdź kiedy mrok zapadnie
niech noc…
Na­mi zawład­nie

~ Gracjaa  10.05.2011
Moje jutro...

na skraw­ku nieba
mo­je jutro
z cza­sem się boryka
w pier­si bez­domnych myśli
zni­ka 

rzu­ca cienie skupienia
go­ni na złamanie
by stanąć twarzą w twarz
no­wym… za­kocha­niem

i us­ta znów w pogoni
kreślą każdą chwilę
do­tykiem szeptów budzą
jut­ra me­go… motyle

dreszczem dotykają
niety­kal­ne jesteś
za­kocha­niem ma­lują usta
wy­pełniają moją przes­trzeń

( … mo­je jut­ro – od­dam Twoim us­tom … ) 

~ Gracjaa  09.05.2011
W naszym ogrodzie...

maj prze­pychem barw
roz­gościł się w og­rodzie
jabłonie ścielą się bielą
i my nie pier­wszy już raz
po­tyka­my się o do­tyk

wi­tając nasze trwa­nie od słów
po których oczy zaw­sze się śmieją

obo­je lu­bimy tę po­ranną rosę
gdy ogród to­nie w za­pachu wios­ny
sy­cić oczy roz­dzierającym pięknem
przy śpiewie ptaków tańczyć bo­so
i trus­kawki zja­dać pros­to z krzaka

tu zaw­sze szczęśli­wa jestem
bo to nasz uroczy ko­niec świata 

~ Gracjaa 06.05.2012
***

cichut­ko…jak sen
do Ciebie się skradam
wchodzę w Two­je myśli
pra­wie bezszelestnie
na Twym ramieniu
głowę swą kładę
i w Twoim śnie
już jestem...

szep­tem otulam
Twe sprag­nione ciało
do­tykiem czu­le całuję
wy­wołując dreszcze
i ust mych słodkich
wciąż tak Ci mało
noc się już kończy
a Ty chcesz
jeszcze…

gdy wsta­nie dzień
powiesz
piękny miałem sen… 

~ Gracjaa  05.05.2011
Pół Ciebie... pół mnie...

pi­sać się zaczął między nami
dialog serc nocą zagubiony
roz­sy­pane słowa
po­między gwiazdami
zbiera­my te­raz w nasze dłonie

i układa­my ra­zem wiersz
z prag­nień emoc­ji pożądania
pół Ciebie... pół mnie
w nim jest
treść złotem słów utkana

za­myka­my noc­ne przestrzenie
szep­ty stęsknionych oddechów
i dłonie gorące pragnieniem
naj­czul­sze słowa
pi­sane bez atramentu

pi­sać się zaczął między nami
kawą pachnący no­wy wiersz
jak w zwier­ciad­le życia
w nim się przeglądamy
tam 
pół mnie pół Ciebie... jest

jest ?

~ Gracjaa  26.04.2011 
Będę Tobą [...]

będę Tobą
Ty będziesz mną
w słod­kości ust poznania
w do­tyku dłoni ni­by ukradkiem
już w pier­wszej chwi­li spotkania

og­rzeję Twe ciało
Ty dreszczem otu­lisz moje
w ra­dości do­tyków spełnieni
w sza­rości nocy
poz­na­my niebo szczęścia
wtu­leni w siebie
 zaśniemy...

i będę Tobą
Ty będziesz mną
te­raz na pew­no to wiem
to tyl­ko mój świat marzeń

to prze­cież więcej niż sen

~ Gracjaa  28.03.2011
Gdy przyjdzie czas [...]

gdy przyj­dzie czas
ust poznania
poz­bieram uśmiechy
z Twej twarzy
o roz­koszy te­go doznania
nie będziesz musiał
już marzyć

zam­knięty w dotyku
ust moich
uga­sisz swo­je pragnienie
op­le­ciesz
wsty­du namiastką
stęsknionej czułości
spełnieniem

gdy przyj­dzie ten czas
obejmij...
czułością swych warg

~ Gracjaa  12.03.2011 
Niebezpiecznie [...]

niebez­pie­cznie mięknę
gdy jes­teś tuż obok
ciepło Twoich dłoni
roz­ta­pia mi wnętrze
re­guluję oddech
i ciągle bezskutecznie
próbuję uciszyć
moje
głupie serce...

proszę...

za­pal mnie
jedną małą iskierką
rzu­coną w łat­wo­pal­ne ciało
spoj­rze­niem gorącym
niech wnik­nie do środka
i og­rze­je mo­je serce
bo ciepła w nim
tak mało

wciąż mało...

~ Gracjaa  22.04. 2004 / data publ. 26.02.2011
Zatańczyć […]

za­tańczyć boso
gwieździstą nocą
w poszu­mie lasu
na dy­wanie z mchu
być w Twych ramionach
nie liczyć czasu

i tańczyć...
aż zab­raknie tchu

a po­tem usiąść
pod ja­kimś drzewem
za­pom­nieć o wszystkim
niech chwi­la trwa

i tak zwyczajnie
wtu­lić się w siebie
w ser­cu mieć miłość
przy świet­le gwiazd

~ Gracjaa  18.04.2006 / data publ. 18.02.2011
...wszystko za jeden uśmiech

na skraw­ku po­dar­te­go nieba
na­maluję kil­ka bar­wnych mo­tyli
a wiosenne dni roz­jaśnione tęczami
pol­ny­mi kwiata­mi przystroję

niech cię obejmą zapachem

i roz­kocham two­je us­ta czerwienią
po­daruję codzien­ność jak ze snu
niedo­syt słów w spełnienie ubiorę

byś de­lek­to­wał się ich smakiem

a wszys­tko to…
za garść niez­wykłych zadowoleń
i twoją obec­ność w kąci­ku moich ust 

~ Gracjaa  12.06.2012
Twoja bajka

na półkę odkładasz moje słowa 
ale często sięgasz po nie 
jak po swoją ulubioną bajkę

i wtedy rozdajesz rosę kwiatom 
z naszego zaczarowanego ogrodu 
błękitem na łące malujesz chabry 

z uśmiechem
i mokrymi ze szczęścia oczami 
przynosisz mi je do domu 
szepcząc cicho…
jak dobrze że jesteś kochanie

a czas na chwilę speszony staje 
by nie spłoszyć echa

- ciepłych słów bajek

~ Gracjaa  30.05.2012
Smaki kuszenia

w myślach zostawiam ślady 
byś pozwolił mi - kochać Cię
gdzieś między szarlotką
krojoną na kwadranse 
a aromatem porannej kawy
która od rana zapachem nęci 

i sprawdzasz smak kuszenia
zagarniasz go silnym ramieniem
świat wiosennymi barwami się kwieci
i z grochów - czerwona sukienka 
nie jest bardziej rozebrana

a ja… nie tylko naga
nie umiem żyć bez Ciebie

~ Gracjaa  28.05.2012
Ośmiel się kochać

nadal wiosenny niepokój 
bruzdy rzeźbi w kącikach oczu 
a oddech wiatru 
mija jak nietrwały pocałunek 
i w uściskach czasu 
szukasz na życie - scenariusza

więc proszę…
ośmiel mnie ciepłym spojrzeniem 
gdy mnie już spotkasz
dłoń wypełnij dotykiem co wzrusza 
obudź czerwień warg 
przez chwilę zastygłą w niemocy 

nie będę się wzbraniać

a jeśli mą słabość zobaczysz 
udziel mi pierwszej pomocy 
metodą którą dobrze znasz

 i kochaj mnie bez opamiętania

~ Gracjaa  22.05.2012
Kolorowe jutro

wyzbieram wszystkie kolory wiosny 
niech z zachwytu zadrży Twoje serce 
wierząc że od dawna do mnie należy

oswoję Cię z każdym czułym dotykiem
rozkapryszonym słońcem obejmę 
aż mi uwierzysz… i razem

zajrzymy niebu pod sukienkę

podziwiając błękit w uniesieniu 
wchłoniemy oddechy jak ciszę 
kochając się wśród dzikich traw 

i wpleciemy jaśmin w bukiety zieleni
niech w sypialni pachną aromatycznie 

tak wyśnimy nasze jutro
i wypijemy je do dna

~ Gracjaa  17.05.2012
Potargane emocje

nazywam wszystko po nowemu 
już nie udaję że oddycham 
i włosy mam potargane jak uśmiechy

samotność na miarę skrojona 
przestała już uwierać 
niknie w przeszłości słonej ścieżki

teraz Twój czas przysiadł obok
podpiera mój uśmiech - słońcem 

tylko moja wiosenna szafa 
skrzypi niezadowoleniem 
i nie wiem w co mam się ubrać
gdy z planów jakie masz na wieczór
zechcesz nagle odrywać guziki
budząc emocji dawne wrzenie

a noce są takie gorące…

~ Gracjaa  11.05.2014
Za cicho by mówić

mój świat jest tam gdzie Ty 
wtedy bez słów dotykam nieba 
w przedsionkach naszych serc 
nie ma już żadnych złudzeń

wpatrując się w rzeczywistość 
tylko Ciebie w niej dostrzegam 
i z myślą o Tobie zawsze się budzę 

to razem z Tobą gonię horyzont 
chwile zapachem ciała przepełnione 
aż po zachody czułego dotyku 

gdy wiosną nabierasz mnie w dłonie 

i może być ciemno i za cicho
by mówić słów szelestem 
w ferworze zapatrzenia w Ciebie

zakochana jestem

~ Gracjaa  08.05.2012
Bez Ciebie

nie wrosnę w głębię ciszy serca 
nawet pod płaszczem z gwiazd 
i nie spadnie nagle deszcz uczuć

przedzierający się przez gęstwiny mroku 
choć wiatr miłość roznosi nieustannie
to nie śpiewu ptaków a Ciebie mi brak 

bądź blisko bo chcę Cię poczuć… 

błądzić palcami po codzienności 
roztopić się w pieszczocie słów 
rozbudzić oddechem wolę istnienia 

aż kwiaty w ogrodzie zamilkną
wyrzeźbione chwilą jak pieszczotą ust 

bez których tak pusto
gdy Ciebie nie ma

~ Gracjaa  07.05.2012
Na skrawku nieba...

ciągle po­pełniam je­den grzech
nie umiem nie myśleć o To­bie
z sub­telności skrzy­deł anielskich
wydzieram mo­je marze­nia
w mod­litwie…
uczę się składa­nia po­wiek

i cicho proszę

dob­ry Boże…
za­pisz mój dzień na skraw­ku je­go nieba
daj os­woić po­tar­ganą rzeczywistość

a będę je­go aniołem

zam­knięta na ciekaw­skie spoj­rze­nia
w roz­koszy by­cia zat­roszczę się o nas

by wiosną
miłość sta­le w nas kwitła 

~ Gracjaa  27.04.2012
A za oknem maj

odczytaj mnie między wersami 
niech wiem że naprawdę żyję
wiem że już to potrafisz 

jestem dzisiaj wyrwana z siebie

tęsknota bierze mnie w posiadanie 
nadgryza biodra smukłą szyję
tętno przyspiesza niedopowiedzeniem

a za oknem maj pęcznieje… 

pustką oplata nadgarstki 
brakiem dotyku 
spływa po ramionach

więc kochaj mnie sobie
ten pierwszy raz 

- ale nie ostatni

~ Gracjaa  05.05.2012
Rytuał kobiety

chociaż tylko tyle Ciebie 
co wiatru w moich palcach 
jutrzejsze dzień dobry 
z uśmiechem wypowiem
dotknę Ciebie ciepłą myślą 
kilka promieni słońca złapię 
byś poczuł je głębiej i mocniej

czekającym tchnieniem 
osiądę na krawędzi filiżanki 
wywołam dreszcz podniecenia
gdy dotkniesz jej wargami 
nasze myśli połączą się lirycznie 
w przestrzeń się zapatrzysz
z tęsknotą że mnie tam nie ma

i wtedy do mnie napiszesz

a ja…
za sprawą Twoich słów
przyspieszonego oddechu

znów stanę się kobietą

~ Gracjaa  03.05.2012
Codziennie inaczej

układają się nasze dni w kalendarzu 
wschodami i zachodami słońca 
z nadzieją na dobre każde jutro

i jestem dla Ciebie
płomieniem uśmiechów i grzechów 
czerwienią pulsującą na ustach

byś rozgościł się cały w moich progach
i kochał codziennie inaczej ciekawie
gdy mnie nagą księżyc w blask przystroi 

a jak zacznie zachodzić życia naszego droga 
będę Cię karmić okruchami wspomnień 

wcale nie tak dawnego
śniadania na trawie

~ Gracjaa  02.05.2012
Nauka kochania

już nie potykasz się o życie 
i bez słowa sprzeciwu 
oddajesz się nastrojowi chwili

uczysz się kochać - niemożliwe 
szukając szczęścia już dzisiaj 

a jutro…

z poranną rosą swoich pragnień
na łące piegowatej w mlecze 
kołysząc słońce - dzień mój umilisz

rozbierając wszystkie dmuchawce
i zagubisz się we mnie 

aż po myśl ostatnią

~ Gracjaa  30.04.2012
Nasza cisza

już niedługo… 
kwitnącą łąkę zadziwimy sobą 
nieskalanym rumieńcem 
przerwiemy jej ciszę 

i będziemy czytać siebie

stokrotki w trawie 
obnażymy ze wstydu 
pożądanie prowadząc w nieznane

dopóki wczesne dmuchawce nie znikną 

i tak spełnieni wyczytani
zamkniemy usta melancholii 
w chabry nieba ubrani

zaistniejemy
- łąki ciszą


~ Gracjaa  21.04.2012
Wiosennie

tyle nieobecności jeszcze w nas 
w gąszczu nie naszych godzin
mija kolejny dzień za dniem

a za oknem wiosna radośnie szeleści

i trawa tańczy w rytm pożądania 
zielenią kusi
a mnie zniewala myśl o Tobie 
i dobrze mi w tym szaleństwie 

dopóki słońce mam w oczach
rozkołyszę się Tobą promiennie 
a gdy wieczór zakręci nam w głowach 
nie pozwól bym zapomniała
melodii bicia Twojego serca 

i daj mi jutra słodki smak
i kochaj…

wiosennie 

~ Gracjaa  20.04.2012
Kochać Cię wiosną

nie potrafię żyć tak po prostu
gdy słowa krążą między nami 
nadal czekam na progu - z życiem 
wciśniętym w palce splątane tęsknotą 

i tylko szelest kartek współgra z ciszą
tworząc związek między wersami
gdy słowa zniewalają całą swą mocą

a ja nie potrzebuję przecież zbyt wiele
jedynie Ciebie i spokoju czterech ścian 
chcę kochać Cię wiosną 
w sukni z tamtego lata

tylko daj mi prostotę istnienia

ujarzmij pragnienia nieokiełznane 
w moje zatracone oczy się zapatrz
przecież dobrze wiesz

bez Ciebie życia nie ma

~ Gracjaa  06.04.2012
Serc rysunki…

pal­cem kreślę serc rysunki
miej­sca gdzieśmy byli
układam czułe pocałunki
wier­szem na Twej szyi

błądzę zaułka­mi ramion
na plaży w Alicante
wy­ciągam dłoni dotyki
błęki­tem ra­dości delikatnie

i us­ta spa­lone słońcem
szu­kają miłości Twej znamion
i widzę roz­kosz uśmiechu
w mych po­całun­kach skąpaną

w etiu­dzie od­dechów spleceni
ek­stazą nocą spowitą
zaśniemy… cicho

z kielicha słod­kich chwil
w Alicante
pi­liśmy nie raz

i te­raz... serc ry­sun­ki
przy­pomi­nają ten czas

~ Gracjaa  04.05.2011 
A jeśli nawet [...]

a jeśli nawet...

godzi­nami cze­kany­mi na Ciebie
nie będę
nies­po­koj­nym drżeniem myśli
dot­knę gwiazd

płomieniem spełnienia na jawie
nie zapłonę
i tak z nadzieją pat­rzeć będę
na świat

tyl­ko łyk Ciebie wezmę
kawą pachnący
i roz­sma­kuję się nim
tej nocy

a jeśli na­wet ?

tak się sta­nie !

pop­roszę jeszcze
o... śniadanie

Twoim uśmie­chem przy­witam dzień
szczęścia echem... ożyje w nas

~ Gracjaa  01.05.2011
Za zamkniętymi oczami…

za zam­knięty­mi żaluz­ja­mi rzęs
krążę ścieżka­mi naszych nocy
wołam Cię...

man­trą szep­taną na wiatr
roz­bieram moją wyobraźnię
ub­ra­na tylko
w czer­wień warg

błądzę trochę po omac­ku
za­gubionym ser­ca szeptem
do­tykam nieba w uniesieniu
ni­by przy­pad­kiem
bezszelestnie

w mgle nieświadomości
pie­szczot sieję zamęt
zas­ty­gam w spełnieniu
w ra­miona wpleciona
po gra­nice same

by poczuć... nienamacalne
wciąż przy­mykam powieki
niedopowiedzeniem

i w ciszy tej
czekam…

kiedy przyjdziesz
zab­rać ust moich czerwień

~ Gracjaa  30.04.2011
Przykryta atłasem snu [...]

przyk­ry­ta atłasem snu
księżyca cichym szeptem
od­kry­wam ko­tarę tajemnic
i... jestem

płomieniem w Twoich oczach
drżeniem w do­tyku ust
roz­koszą jaką poz­nasz
zam­kniętą w słowach dwóch

czy z ta­kich po­miętych myśli
piękny sen można wyśnić ?

...Dobranoc... 

~ Gracjaa  28.04.2011
Wszystko na „P”.

po­konam czasoprzestrzeń
i będę
przy­witam pocałunkiem
stęsknionym
po­zamy­kam nasze szepty
muśnięciem
poz­nam zmysłów siłę
szaloną

poszu­kam ciepła
w objęciach
popłynę drogą
spełnienia
pow­tu­lam się w radość
dotyków
poz­wolę się oddać
marzeniom

jeszcze tylko…

po­zamy­kam drzwi
byś zos­tał
pop­roszę o jedno

pokochaj...

( ...klucz wyrzu­ciłam przez ok­no... sor­ry ) 

~ Gracjaa  26.04.2011
Serce w walizce...

nie pat­rzę na świat
Twoimi oczami
nie od­kry­wam dni
Twoim uśmiechem
nie do­tykam gwiazd
wzo­rami spełnienia
nie pa­miętam głosu
brzmi echem w myślach

nie znam sma­ku ust
nie-poz­na­niem nabrzmiałych
nie wpi­sałam dłoni
w mapę Twe­go ciała
nie splątałam serc
w wier­szach zagubionych
nie widziałam spojrzeń
nad ra­nem spełnionych

nie pat­rzę na świat
Naszy­mi oczami

Nas...
jeszcze nie ma

~ Gracjaa  25.04.2011
Zdejmij z nieba [...]

Zdej­mij z nieba
os­tatnie tchnienie dnia,
wyplącz roz­kosz z mych warkoczy,
ugaś pragnienie
słodyczą swych warg,
upa­jaj uśmie­chem mo­je oczy...

Otul od­dechów mych kaskady,
w op­lo­cie Twych ramion
przy­witać chcę dzień,
i z kub­ka gorącej czekolady,
spi­jać teraźniejszość,
która nie jest już snem...

~ Gracjaa  20.03.2011

"A gdy pat­rzę tak...Śmiejesz się..."
"I... roz­gry­zaj tę za­gadkę..."
Tak mało...

Za­mień...
swój wzrok
w promyk
zachodzące­go słońca
Diamen­to­wym blaskiem
otul mnie całą
Wniknij...
w mo­je wnętrze
pro­mieniem gorącym
Bo...
ciepła i blasku
w mym sercu
tak mało
Wciąż mało...

~ Gracjaa  17.04.2009 / data publ.16.02.2011
Łza [...]

Łza
krystaliczna
po po­liczku płynie...
Jak tęskno­ta
nieogarnięta
za każdym Twoim
słowem
czu­le wyszep­ta­nym
w nocy.
Za czasem
gdy jes­teś ze mną.
Za utraconym
kryształem rosy
w tę noc
ciemną...

~ Gracjaa  22.04.2006 / data publ. 17.02.2011
Kreator stron www - przetestuj!