Lato
I znów...

lato zostawi
wspomnienie wiatru
ciepłego jak dotyk ust

w kieszeni muszelki dwie

szum morza
i echo szeptanych słów
na brzegu naszych serc.. 

~ Gracjaa 30.08.2016.
...raz jeszcze

smugą palców na us­tach nak­reślę Ci zachętę
stu­diując wędrówkę ra­dości w Twoich oczach

rozłożę prag­nienie na czyn­ni­ki pier­wsze
płomieniem między stro­fami

uścis­kiem niepojętym op­lotę roz­kosze
niech krzyczą we mnie miłością
przeszy­wając każdy mi­limetr duszy

a gdy niebo stra­ci grunt pod no­gami
kołysankę z ar­chi­wum Ci zaśpiewam
niech zam­ruczy emoc­ja­mi w źre­nicach

i atłasem ciepłych myśli Cię przyk­ryję
niech prag­nieniem og­rze­wa zachwy­cate­raz już śpij…
a przed os­tatnim mrug­nięciem za­dysza­nych po­wiek
niech ser­ce na mo­ment zadrży jak na wiet­rze
tak bar­dzo Cię Kocham 
po­wiem raz jeszcze

~ Gracjaa  01.09.2011
...nieprzyzwoicie

w prze­palo­nych spoj­rze­niach świ­tu
pośród chwil dłonią zaczer­pniętych
w ra­mach ciągłego niedo­sytu
nad brze­giem jeziora
szki­cuje­my swo­je szczęście

i uchwy­cone w dziw­nej po­zie
śmiałe pejzaże naszych ciał
przez­roczys­tość wo­dy wyłania

drżące us­ta w ek­sta­zie zamykasz
jak fa­le od­bi­jasz się echem
i to­niesz w bez­mia­rze kochania

a te­raz…

schną na ma­now­cach włosy
niep­rzyz­woicie rozpuszczone
i la­zurem wzdycha ciepły świt
uni­kal­nością lata stworzony 

~ Gracjaa  28.08.2011
...niedobór nieznośny

bez­senni wśród świ­tu
swych dłoni szu­kamy
jak za pier­wszym razem

ich roz­mo­wami bezgłośny­mi
na­gie wy­razy odziewamy

i pom­ru­ki ko­cie cicho
po skórze pełzną 
kiedygu­bimy się w dotyku

i świat…

tańczy ty­siącem letnich promieni
roz­la­nych na szczęście
a my wciąż nienasyceni

gdy godzi­ny roz­koszą pachną
w po­goni za ur­wa­nym czasem

a słowa...

tulą się niebies­ko do białej kartki

~ Gracjaa  10.08.2011
...co istotne

jeszcze raz
weź od­dech przy mnie
utul w dłoniach co istotne

w krop­lach
po­ran­ne­go słońca całuj 
daj za­pom­nieć się choć trochę

dot­knij nieba
właściwą stroną siebie
w ciep­le bez­tros­kich tchnień

i jeszcze
dreszczem wy­pełnij mo­je ja
na nasz ko­lej­ny szczęśli­wy letni dzień

spójrz…
ściany nad­sta­wiają uszu
zdzi­wione ok­na us­ta roz­chy­lają
no­wej ru­mianej codzien­ności
is­totę naszej miłości obnażając 

~ Gracjaa  04.08.2011
...taniec cieni

nie pot­knę się o próg rzeczy­wis­tości
bo jes­teś blis­ko - Mój cień

wygłod­niały z tęskno­ty
do nasze­go jut­ra
spłoszo­nego wczo­raj­szym dniem

te­raz zachłan­nie

dłońmi poz­na­jesz skóry ak­sa­mit
języ­kiem... sma­ki życia zbierasz
ma­lowa­ne czer­wienią trus­ka­wek

i szy­buje­my wy­soko, jak pta­ki
w tańcu roz­kołysa­nym od­dechem

a cień... 
z uśmie­chem na ścianie fa­luje
i nie wiem już czy to ten z cienia?
czy to Ty tak mnie całujesz?ko­lej­ne jut­ro do­bieg­nie końca
słowa w war­kocze zap­le­cie wier­szem
do­tykiem cienia... Mo­jego szczęścia

~ Gracjaa  15.07.2011
..bezwstydnie i śmiało

no­wo poz­na­ne myśli
ubierasz w czułe słowa
roz­bierając wyobraźnię

i te­raz w ciszy na­miętnej
co niedopowiedzeniem
ma­luje mo­je wargi
cze­kam na Ciebie
aż przyj­dziesz Kochanie
odeb­rać im czerwień

i świat mój wy­pełnisz
jękiem stłumionym
na­miętnym dreszczem
spełnieniem naszym
me­lodią wes­tchnień
bez­wstyd­nie i śmiało

i spłyniesz po­tem po mnie
słów ciepłych deszczem 
i będzie nam mało
wciąż siebie mało 

~ Gracjaa  12.07.2011
Przemknąłeś do moich dni [...]

przem­knąłeś do moich dni
nies­podziewa­nie...

i choć nieświado­ma
głębi Twe­go głosu
chcę tonąć w nim bez pa­mięci
chwi­lami odzys­kując oddech
wypłynąć na brzeg ust
mok­rym uwiel­bieniem
z miłości tracąc rozum
wbrew wszys­tkiemu

a te­raz

z błyszczący­mi ocza­mi
zaczy­taj się we mnie
ko­lej­nych słów pożądając
i roz­bierz je wers po wer­sie
budząc zmysłami ciało
niech prze­nikną dreszczem
chwil spełnienia ocze­kując

...bo już niedługo

~ Gracjaa  07.07.2011
...tort z wisienką

nie py­taj
czy lu­bię słod­kie?
wiesz co od­po­wiem

bo naj­bar­dziej lubię
jak jedną łyżeczką
dzieli­my się chwil - tor­tem 
skradzionych szczęściu

a bi­ta śmieta­na
słodyczą ogar­nia us­ta
sprag­nione tej pie­szczo­ty
niecier­pli­wie szu­kające
wi­sien­ki na torcie

i w głowie mamy
tyl­ko jedną myśl ciepłą
że już niedługo jutro
tort z wisienką 

~Gracjaa  06.07.2011
Pożegnanie z latem...

poz­bieraj se­kun­dy w godziny
niech nie prze­ciekają przez palce
jak mi­liony słów niepot­rzeb­nych

i zap­roś mnie na par­kiet z liści
krop­la­mi ro­sy pokryty
wiatr wir­tuoz znów nam zagra
i roz­kołysze ko­rony drzew
szu­mem liści nam zaklaszcze
ba­bie la­to we włosy wplecie
na pożeg­na­nie z latem

a miłość… sub­telnie
niech wni­ka w głębie źrenic
bar­wa­mi je­sieni op­la­ta nasz czas

i choć la­to od­chodzi…
w nas nic się nie zmieni
prze­cież kochasz do­tyk moich warg

~ Grcajaa  26.08.2012
* * *

tyl­ko cza­sem
światło we mnie ga­siłeś
a ja myślałam że to księżyc zgasł

i nig­dy mnie nie do­tykałeś
bo jeszcze nie było nas...

i wtedy
na śnieżno­białym per­ga­minie
tuszem życia szki­cowałam słowa

szu­kałam twarzy wy­rytej w pa­mięci
wzro­kiem od daw­na zatraconym

Two­jego głosu
na wspom­nień płycie
by żył we mnie bi­ciem ser­ca szalonym

przez całe życie?

hm... a po­między szep­tem... 
prze­cież jestem


~ Gracjaa 21.06.2011
Nie kocham Cię jeszcze?

nie kocham Cię jeszcze
a w letni poranek...

sen mnie budzi zadumaniem
wygładzam spląta­ne myśli
i wiem że cze­goś pragnę

jeszcze trochę się boję
studzę palące się zmysły
niech stąpają os­trożnie
by chwi­li nie spłoszyć

i tyl­ko cza­sem
wil­gotnieją mi oczy

nie kocham Cię jeszcze?
ale na ustach
śla­dy płomienia Twe­go imienia

więc uk­ryj mnie w so­bie
na zawsze
póki ogień mych oczu
nie zgaśnie

~ Gracjaa  20.06.2011
Moje imię...

chcesz zdo­być mnie słowem?
do­tykiem zbudzić ze snu?
to mo­je imię wy­powiedz

i wcałuj mi je w ser­ce
muśnięciem czułych ust
po­woli... 
li­tera po li­ter­ce

a po­tem jeszcze raz
wymów je głośno jak niczyje
niech wy­pełni Twoją przes­trzeń

może zro­zumiesz wtedy
czy ser­ce Two­je
na dźwięk imienia me­go... bi­je?

jeżeli tak - to wcałuj mi je w serce
wiesz już jak - li­tera po literce

~ Gracjaa 18.06.2011
Zatańczę...

ub­ra­na w suk­nię letniej fan­tazji
ut­kaną z Twoich czułych myśli
za­tańczę dziś dla Ciebie

prag­nienie Twe roz­kołyszę
dźwięka­mi zmysłów
biod­ra­mi wtu­lony­mi bezwiednie

w uniesienie Cię wpro­wadzę
kro­kami na­miętnych pocałunków
błądząc po drodze ciała

roz­koszy naszej me­lodię
ba­letem dłoni roz­tańczę
zak­li­nając czas

by fa­la ta­necznej ekstazy
całą wie­czność trwała

~ Gracjaa 16.06.2011
Wylana kawa

let­nią nocą boso
we śnie wędrowała
wmie­sza­na
w mglę wyobraźni
ta­lii marzeń szukała
nie widząc nic
po­za Twym obrazem

który nag­le znikł

gdzieś pod poduszką
roz­ma­zanych nadziei
łamiąc ko­lej­ne
miłości przykazanie
z objęć niepewności
cichym szlochem
z duszy wyrwane

i znów to samo…
czyż nie le­piej obudzić się
wy­laną na sto­lik kawą ?

( jej ka­wa, choć wy­lana - z miłością była po­dana ;)

~ Gracjaa  20.05.2011 
Niebanalna bliskość...

pa­miętam Two­je oczy
na chwilę przed do­tykiem
i us­ta pełne smaku
pachnące rosnącym pożądaniem

i czułe pierścienie po­całunków
na de­likat­nych nadgarstkach
gdy drażniłeś każdą cząstkę

gdzie jeszcze nie byłam
by stać się moim kocha­niem

pa­miętam na plaży każdy takt
gdy tańczy­liśmy przy księżycu
od­dech na szyi gdy nuciłeś
can’t be with you tonihgt

i każdy zachwyt
w roz­kołysa­nych objęciach

kocham…
tę naszą nieba­nalną bliskość

~ Gracjaa  19.08.2012
Namalowałeś serce [...]

na­malo­wałeś serce
na szy­bie zaparowanej
zim­ny­mi myślami

owinąłeś je
jak pre­zent niechciany

w taflę lo­du zmienione
po­woli to­pi się
we mnie

na­wilżając wargi
prag­nieniem szalonym
nieogar­niętą tęsknotą
ub­raną w ust
czerwień
by stać się
marze­niem spełnionym…

~ Gracjaa  08.08.2008 / data publ. 05.03.2011
Lubię […]

lubię…
pat­rzeć jak zmęczo­ne słońce
pi­je wodę z je­ziora bez­kres­nej topieli
zmieniając ją w od­cienie czerwieni
lubię…
kon­wa­lie i za­pach nasze­go la­su
od­prężać się tą zmysłową wonią
miękki do­tyk mchu na mym ciele
gdy ciała nasze pożąda­niem płoną
lubię…
iść z Tobą brze­giem jeziora
brodząc po kos­tki w wodzie
i w lus­trze wo­dy i w dnie i w nocy
lubię…
uj­rzeć nasze szczęśli­we oczy…

~ Gracjaa  28.08.2006 / data publ. 20.02.2011
Kliknij, aby edytować treść...
Blisko siebie

odkąd się pojawiłeś 
nie dotykam ziemi przez Ciebie 
choć czas ucieka przez zamknięte okna 

zamienię go w ciepły szept 
drgający koło ucha
czułością dłoni rozpalę płomień 
na stosie ostatnich dni lata 

by bicia Twojego serca posłuchać… 

i wydobędziesz ze mnie głębię 
gdy zapanujesz nade mną bezwolnie 
czas zagubi się w przestrzeni ust 
pochłonie nas rozanielone pragnienie 
spłynie po plecach niczym poranna rosa

a jutro znów… 
usta zaczerwienią się blisko siebie 

gdy będziesz mnie kochał

~ Gracjaa  07.09.2012
Jeszcze raz

wyrwij mnie z kolekcji szeptów 
które gromadzisz już od dawna 
spraw by stały się namacalne
i przynieś mi szczery bukiet gestów
zostań ze mną do każdego świtu
a zacznę żyć

wiesz że kocham…

i oddam się w doskonałe dłonie
śmiało zapatrzę w oczy niebieskie
łaknąc jak nigdy czułego dotyku

tylko utwierdź mnie że to nie sen 
a za wszystkie grzechy moich oczu 

jeszcze raz…
ukaż mnie pieszczotą 

~ Gracjaa  04.09.2012
Pod wrażeniem świtu...

zos­tań jeszcze chwilę
ciepłem w moich dłoniach
choć świt pod po­wieka­mi

daj zas­po­koić mój głód
między po­duszką a szep­tem
w za­pachu ciał spląta­nych

i proszę nie spiesz się
do­piero przed chwilą próg
wscho­dem noc przek­roczyła

widzisz ?

słońca pier­wsze pro­mienie
zuchwa­le tańczą na ścianie
z naszym cieniem

i drżysz pod wrażeniem świ­tu
ust do­tykasz moim imieniem
budząc do życia ko­lej­ne jut­ro

Twój ob­raz w źre­nicach
dzień roz­marzył z sa­mego ra­na
a ja… ta­ka nieu­cze­sana

~ Gracjaa  14.08.2012
Złaknionym językiem

czasem zapominam 
że poza nami jest świat 
nawet oddech letniego wiatru 
wydaje się wtedy zbytkiem 

a wystarczy chwila
naszego przebywania przy stole
i dotyk Twojego spojrzenia
który błękitem we mnie osiada

niewiarygodne… 
jak kojąco działasz na mnie 
gdy mnie później bierzesz wygłodniałą
złaknionym językiem

i zamykasz drzwi do zatracenia 
by nie kusiły wolnością 
gdy szepczę całuj… całuj…

aż Twój oddech - moim ucichnie 

~ Gracjaa  13.08.2012
Kołysanki naszych ciał...

gdy jes­teś tak blis­ko mnie
zachwiana twoim od­dechem
za­mykam siebie w chwi­li
i na­siąkam po­woli jej his­to­rią

drogą do nieba brnę...

gdy pul­su­jesz w moim wnętrzu
cze­kając kro­pel sca­lenia
i roz­le­wasz się szaleńczo

proszę chwilę tak trwaj

po sam kres ek­sta­zy
po kres mo­jego istnienia
aż spełnieniem ulecą
kołysan­ki naszych ciał 

~ Gracjaa  09.08.2012
Nasze niebo...

w og­rodzie z ty­siącem za­pachów
słońce spływa os­tatnim promieniem
i świer­szcze stroją się w zaroślach
a w lus­trze niewiel­kiego jeziora
przeglądają się jeszcze dwa cienie
cicho wtu­lone w ra­miona na brzegu

za chwilę mrok się wszędzie rozgości…

a gdy nasze niebo już wysrebrzy
ok­ry­jesz mnie słów dreszczem
przy­tulisz jak gwiaz­dy do warg

i nim sen siądzie na powiekach
zam­kniesz uśmiech w źre­nicach
i kocham… 
po­wiesz jeszcze raz 

~ Gracjaa  29.07.2012
Bajka o kochaniu

w oddali słychać burzę
i ogród już pachnie deszczem
a na tarasie zmierzch przysiadł

lubię tu czekać na Ciebie…

cicho w sobie się układać
redukując tęsknotę do zera
byś jej w mym głosie nie wyczytał 

a gdy się z niej już wyswobodzę
z rozkoszą zostawię na ustach 
wspomnienie smaku z wczoraj 

i zanim na dobre burza zaśnie 
chciwa na krople deszczu 
wtulę się w ramiona wzruszona Tobą

i opowiesz mi bajkę o kochaniu
- po wieczność

~ Gracjaa  22.07.2012
Każdego dnia…

kiedy pada
zieleń się nasyca 
jak słowa gdy piszę do Ciebie 

i kocham… 
od dni parnych 
do nocy przegapionych 
gdy języki pogryzione - świtami

w pochmurny i słoneczny dzień 
gdy siedzimy nad wodą dla siebie
i gdy mówisz… że nikt tak jak Ty 
nie rozumie tęsknoty moich dłoni 

na stałe w Twoje życie wpisanych

i choć gorąca namiętność lata
czerwień moich warg rozrywa
gdy czytasz poprawnie mój uśmiech

- jestem szczęśliwa

~ Gracjaa  16.07.2012
Senne słodkie kuszenie

cisza przeciąga się i ziewa leniwie
czekając cudu otwartego ciała 
za dnia - chmurą cukrowej waty 
wkrada się do ust spragnionych
i kusi słodyczą…
nocą - o dowolnej porze śnienia 
jak Ty chce kochać się ze mną
jakbym istniała… 

i odliczacie mnie tętnem minut 
uderzeniem głośnych oddechów 

a ja chcę dalej słodko śnić
byś mnie na nowo odkrywał
i razem z ciszą lata

rozebrał z nadmiaru grzechów

~ Gracjaa  14.07.2012
...skrzydlate żądze

dla ciebie wy­pożyczę ma­gii skrzydła
ubiorę su­kienkę w pol­ne kwiaty
założę na­wet czer­wo­ne szpilki
choć nie pa­sują do moich włosów

i za­tańczy­my do melodii
daw­no os­wo­jonej z czasem

a gdy noc spot­ka się ze świ­tem
już nagą za­bie­rzesz na wyżyny nieba
aż po­wiet­rze zadrży z namiętności
uwal­niając skrzyd­la­te żądze między nami

i nim ko­lej­ny przedświt pta­ki zbudzi
języ­kiem roz­sznu­rujesz gor­set marze­nia

i wy­pełnisz mnie miłością
ciągnącą się latami

~ Gracjaa 13.07.2012
Wodzisz na pokuszenie

zachodzące słońce odbija się w jeziorze 
kaczeńce zanurzone po szyję 
unoszą głowę jak ja gdy Ciebie szukam

i piszę na piasku Twoje imię…

w myślach powtarzam siebie dla Ciebie 
rozpływam się w nastającym mroku 
na chwilę przed upragnionym dotykiem 

i robi się niewyobrażalnie szczęśliwie
gdy skutecznie wodzisz na pokuszenie
by przynieść ulgę wszystkim zmysłom

teraz wystarczy mi sufit z gwiazd

gdy kochasz mnie…
mam wszystko

~ Gracjaa  09.07.2012
Chcę nas w sobie

sens twojego życia jest blisko 
tylko odczytaj go z ruchu ust
i rozwiąż dziś słowa wszystkie 
które wiążą moje gardło

przecież wiesz…

moje dłonie bez Ciebie
są głodne z niecierpliwości 
a przy Twoich ustach 
nabierały intymnego kształtu 
dziko osiadając na skórze
bezczelnie kradnąc 
moją zmęczoną niezależność 

i chcę nas w sobie… 
gdy letnia noc dotknie gorących ciał

nieśmiało…
krusząc ciszy uległość

~ Gracjaa  06.07.2012
Ślady zakochania

tak wiele jeszcze 
ukrywa się we mnie tajemnic 
wciąż oswajam słowa do przekazania
i chciałabym nauczyć Cię
wszystkich z najważniejszych rzeczy 

zostawić w Tobie…
trwałe ślady mojego zakochania 

byś wziął dłonie rozmyślaniem napięte 
sprawdził gładkość skóry 
bez Ciebie tak bardzo bezdomnej 
i poznał najpiękniejsze zaklęcia

gdy zapachniesz mężczyzną
w szczelinach pomiędzy dłońmi

~ Gracjaa  01.07.2012
Serce nie kłamie...

zdarzy­liśmy się dla siebie na chwilę
gdy zi­ma pu­kała do okien
te­raz la­to za­pachem kwiatów ku­si

już czas by ze­gar ser­ca zaczął żyć
i każde cze­kam i do zobaczenia
nie było odkłada­ne na potem

uchwyć mnie w obyd­wu dłoniach
daj mi te­go la­ta ko­loro­wy świt
między wzburzo­nymi od­decha­mi

obudź mnie spoj­rze­niem dnia
i kochaj…

nie wa­haj się
ser­ce prze­cież nie kłamie

~ Gracjaa  29.06.2012
Stajesz się moim wszystkim

stajesz się moim czasem 
który na komodzie cicho osiada 
i przedrzeźnia się ze mną przy herbacie 

a ja ciągle jestem - by się zdarzyć

dzielić chwile na radosne minuty 
gdy nad naszym uroczyskiem 
kolejny szczęśliwy dzień wstaje

i biegasz po łąkach mego ciała 
rozmarzonymi oczami 
ze słońcem cierpniesz mi na skórze 
wymrukiwany z wiatrem 
tak śmiałym i bezwstydnie bliskim
by szeptać na trawie bosymi stopami 

stajesz się wtedy
moim wszystkim

~ Gracjaa  26.06.2012
O jeden raz więcej...

wyciągam resztki siebie z wczoraj
i kocham dziś trochę bardziej

gdy wędrujesz - czytając mnie 
w najpiękniejszym języku świata 
i gdy zaciągasz się moim zapachem
nienasycenie karmiąc malinami 

kocham też gdy kradniesz
dziewiczość zbyt Twoich nocy

rankiem gdy warkocze mi zaplatasz
i gdy śpiewasz robiąc mi śniadanie 
w naszym ogrodzie 

z każdym dniem bardziej
o jeden raz więcej 
kocham…

przytul mnie… szczęście

~ Gracjaa  24.06.2012
Lubię układać się w słowa

serca już przekwitły magnoliami
i w parku nie znajdziesz ich zapachu
a słońce zachodzi dniem zmęczone 
dotykając kilku szepczących śladów 

tylko ostatnim cieniem na szyi 
kreśli jeszcze ścieżki figlarne 

lubię wtedy marzyć po zmroku 
i układać się w słowa
gdy odprężam śmiało fantazję 
odkrywać jej subtelność 

i im więcej Ciebie nie ma 
chciałabym - tym bardziej

bo kocham…
to jedno wiem na pewno 

~ Gracjaa  21.06.2012
Póki śnię...

gdy księżyc zajrzy mi przez ramię 
odzieję palce namiastką pieszczoty
ucząc się pilnie każdego dotyku

a gdy zapach rozpalonej skóry
w pamięci rozkoszą zapadnie
dam wstydliwą wdzięczność oczu 

byś deklinację mojego imienia 
nakreślił niecierpliwym językiem

ale proszę nie spiesz się…
pozbieraj szepty rozrzucone
na jedwabnym prześcieradle 

letni świt nie wstanie
- póki śnię

~ Gracjaa  13.06.2012
Niezapomniane chwile

to Ty narysowałeś mi nowe usta 
zapisując co piękniejsze w pamięci
dając upust chwilom radosnym

moje włosy odgarniałeś zdecydowanie
rozebrałeś z tego co najbarwniejsze 
by godziny stały się pragnieniem 

w nim zawsze jesteśmy tacy młodzi…

i całe oczy szeptań 
głód obudziły w dłoniach 
gdy żegnałeś się od piersi po moje usta 

już prawie lato
a ja nadal przemycam Cię w sobie
chwilą która była zbyt krótka

~ Gracjaa  11.06.2012
Czekając na słońce

zdejmij płaszcz 
niemocą przemoczony 
w domu podeschnie moją obecnością

razem poczekamy na słońce… 

z ust będę czytać pejzaże
które z marzeniami przyniosłeś 
nocą pozbieram wszystkie 
te nowe i te w myśli niezgrabne

a Ty ze słów bogatych
zrobisz mi piękne kolczyki
bo kocham języki dreszczy

i gdy słońce wstanie 
napijemy się kawy na wpół czarnej

by letni dzień dopieścić

~ Gracjaa  09.06.2012
Kreator stron www - przetestuj!